Connina

mahdollistaa uusia näkökulmia ja ratkaisuja

Tarjoan työnohjausta, coachausta sekä terapeuttisia keskusteluja Uudenmaan alueella sekä Etelä- ja Varsinais-Suomen alueilla.

Connina

perspektiv och möjligheter

Jag erbjuder arbetshandledning, coaching och terapeutiska samtal i Nylands region - i södra och egentliga Finland.

Connina's motto

“You can’t effect the cards that you are dealt,
but you can determine how you play them”
(Milton H. Erickson)

Palvelut

Työnohjaus | Coachaus | Terapeuttinen keskustelu

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on vuorovaikutuksellinen ja tavoitteellinen toiminta koulutetun työnohjaajan kanssa. Siinä tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä ja toimintatapoja. Se on pysähtymistä tärkeiden ja merkityksellisten työasioiden äärelle – joko yksin tai ryhmässä. 

Työnohjaus on oman työn ja työyhteisön ja omaan työrooliin liittyvien asioiden, ajatusten, kokemusten ja tunteiden yhdessä pohtimista ja jäsentämistä.

Työnohjaus luo edellytyksiä jaksamaan paremmin työssä, parantaa työhyvinvointia ja ylläpitää työkykyä.  Se lisää monesti hallinnan tunnetta omassa työssä ja vaikuttaa työn mielekkyyteen positiivisesti.

Työnohjaus räätälöidään asiakkaitten toivomusten ja tavoitteiden pohjalta. Se on ratkaisukeskeistä voimavaroja lisäävä toiminta. Jokainen työnohjausprosessi on ainutlaatuinen ja yksilöllinen. Työnohjauksen tavoitteet sovitaan ohjauksen alussa yhdessä ja arvioidaan prosessin aikana.  Työnohjauksen kestosta sovitaan yhdessä, yleensä tapaamisia on 4 viikon välein puolesta vuodesta useaan vuoteen.

Työnohjaus tapahtuu pääasiallisesti keskustellen, lisäksi voidaan käyttää toiminnallisia menetelmiä ja erilaisia tehtäviä. Se voi olla yksilö-, ryhmä- tai koko työyhteisön työnohjaus.

COACHING

Coaching on tavoitteellinen, vuorovaikutuksellinen valmennusprosessi valmennettavan ja coachin välillä. Se tukee ammatillista ja henkilökohtaista kehittymistä omien vahvuuksien pohjalta.

Valmennuksessa valmentaja auttaa ja kannustaa asiakasta ottamaan käyttöön omat henkilökohtaiset voimavaransa ja vahvuutensa saavuttaakseen tavoitteensa.

Coaching mahdollistaa hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä – se on erinomainen työkalu työyhteisön toimivuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä.

Coaching-prosessi on ratkaisukeskeinen ja eteenpäin suuntaava.  Prosessi määritetään jokaisen asiakkaan kehitystarpeista ja toiveista. Prosessin kestosta ja tapaamistiheydestä sovitaan yhdessä.  

TERAPEUTTINEN KESKUSTELU

Onko elämässäsi asioita jotka askarruttavat?

Terapeuttisten keskustelujen avulla haetaan uusia näkökulmia ja ratkaisuja sekä vahvistetaan omia voimavaroja.

Tarve keskustella ulkopuolisen ihmisen kanssa voi syntyä silloin kun elämässä on tapahtunut yllättäviä ja vaikeita asioita esim. menetykset, ihmissuhdekriisit, sairastuminen, päihdeongelmat, työelämän vaikeudet jne.

Terapeuttiset keskustelut voivat tulla kysymykseen myös silloin kun tunnet, että elämältä puuttuu suunta, tunnet olevasi jumissa tai olet tekemässä valintoja elämässäsi.

Tjänster

Arbetshandledning | Coaching | Terapeutiska samtal

ARBETSHANDLEDNING

Arbetshandledning är en målinriktad verksamhet som sker i växelverkan med en utbildad arbetshandledare.

I handledningen har man möjlighet att stanna upp och medvetandegöra arbetsrelaterade teman – individuellt eller i grupp. Arbetshandledningen möjliggör diskussion kring frågor, upplevelser och känslor som hör samman med den egna yrkesrollen. Arbetshandledning är också ett stöd i förändring och utveckling.

Med hjälp av handledning skapas förutsättningar att orka bättre i arbetet; välmående ökar och arbetsförmågan upprätthålls. Arbetshandledningen bidrar ofta med en känsla av kontroll över det egna arbetet och påverkar positivt upplevelsen av arbetets meningsfullhet.

Arbetshandledningen utgår alltid från kundens situation, behov och önskemål. Arbetshandledningen är lösningsinriktad och resursförstärkande.

Varje arbetshandledningsprocess är unik och individuell. I början av arbetshandledningen utarbetas en målsättning som evalueras under processens gång. Arbetshandledningen varierar i omfattning, vanligtvis träffas man var 4 vecka i allt från 1/2 år till flera år.

Arbetshandledningen förverkligas genom diskussion, därtill kan funktionella metoder olika typs uppgifter användas. Den kan vara individuell, grupp eller för hela arbetsgemenskapen.

COACHING

Coaching är en målinriktad växelverkan mellan coachen och den som blir coachad med syfte att stöda i såväl den personliga som den professionella utvecklingen. Coachingen är lösningsinriktad och framtidsfokuserad, den utgår från klientens specifika situation och utvecklingsbehov.     

Under coaching-processen får man hjälp i att optimera de egna resurserna, att utnyttja sin fulla potential samt att fokusera och nå uppsatta mål.

Gruppcoaching kan med fördel användas i arbetsgemenskaper t.ex. då arbetsgruppen behöver arbeta fram gemensamma förhållningssätt, lösningar eller utveckla verksamheten. Coachingen förbättrar samarbetet och arbetsklimatet samt bidrar positivt till arbetshälsan, arbetsgemenskapens funktionalitet och framgång.

TERAPEUTISKA SAMTAL

Har du behov att diskutera angelägna frågor i ditt liv?

Terapeutiska samtal ger dig möjlighet att hitta nya perspektiv och möjliga lösningar samt att aktivera och stärka de egna resurserna.

Ibland finns det ett behov av att samtala med en utomstående människa. Behovet kan uppstå om det skett någonting oväntat och svårt i livet t.ex. förlust, relationsproblem, sjukdom, utmaningar i arbetslivet mm.

Terapeutiska samtal kan också komma i fråga om du känner ett behov av att diskutera med en utomstående om angelägna frågor i ditt liv eller om du står inför viktiga beslut.

Minusta | Om mig

Kokenut & osaava | Erfaren & kompetent

iconMinusta

  • iconOlen ammatiltani terveydenhoitaja ja työnohjaaja. Parhaillaan opiskelen ratkaisukeskeisen psykoterapian opintoja. 
  • iconEnnaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta on sydäntäni lähellä.
  • iconUskon ihmisen kasvuun, hänen mahdollisuuksiin ja kykyihin.
  • iconTyöotteeni on ratkaisu ja voimavarakeskeinen.

iconOm mig

  • iconJag är utbildad hälsovårdare och arbetshandledare och studerar för tillfället till lösningsinriktad psykoterapeut. 
  • iconHälsofrämjande och förebyggande arbete står mitt hjärta nära.
  • iconJag tror på varje människas förmåga och möjlighet att utvecklas. 
  • iconMitt arbetssätt är lösningsinriktat och resursförstärkande.

Referenssejä | Referenser

Happy Clients

Yhteistyössäni Ninan kanssa arvostan hänen kunnianhimoisuuttaan, joka yhdistettynä hänen leikkisään ja positiiviseen asenteeseen antaa energiaa ja mahdollistaa uusia avauksia.

Eivor Söderström

VTM, TYÖNOHJAAJA

I mitt samarbete med Nina uppskattar jag hennes höga ambitionsnivå och framåtanda, som i kombination med en lekfull och positiv grundinställning ger energi och möjliggör nya öppningar.

Eivor Söderström

PM, ARBETSHANDLEDARE

Nina antaa siiville voimaa lentää. Hänen suuren sydämen sekä omistautumisen ansiosta suosittelen häntä lämpimästi.

Diana Astikainen

PÄIVÄKODINJOHTAJA

Nina ger vingarna kraft att flyga. Med sitt stora varma hjärta och engagemang får Nina härmed mina varmaste rekommendationer.

Diana Astikainen

DAGHEMSFÖRESTÅNDARE
Words of wisdom

"Kaikki voivat muuttua, mutta vain itseään voi muuttaa."

Ota yhteyttä | Kontakta mig

Annan mielelläni lisätietoja ja vastaan mahdollisiin kysymyksiin.
Jag berättar gärna mera och besvarar möjliga frågor.

Yhteystiedot | Kontakt information

Nina Nyberg
Puh. | Tel. +358 50 548 5701
Sposti | Epost connina@elisanet.fi

Toimipiste | Verksamhetsställe

Pihlajatie 12-14 | Rönnvägen 12-14,
Helsinki | Helsingfors
(Meilahti | Mejlans)

Free Joomla! template by L.THEME